Szkoła Muzyki Rozrywkowej

Szkoła Muzyki Rozrywkowej z siedzibą w Wodzisławiu Śl. ul. Radlińska 52

jest szkołą niepubliczną bez uprawnień.

 

 1. Na zajęcia w Szkole Muzyki Rozrywkowej (SMR) może uczęszczać każdy, bez limitu wieku.

 2. Program nauczania na zajęciach indywidualnych jest programem autorskim realizowanym przez nauczyciela.

 3. Czas trwania poszczególnych zajęć jest dokładnie określony w ofercie szkoły i wynosi 1 godzina lekcyjna – 45 minut.

 4. Każdy semestr nauki zakończony jest popisem uczniów na specjalnie zorganizowanym koncercie.

 5. W tygodniu, w którym odbywa się koncert semestralny lub popis klasowy, nie ma zajęć. Zajęcia te nie są odrabiane.
 6. Jeżeli zaplanowana lekcja nie odbędzie się:
  - nieobecności ucznia - w razie nie zgłoszenia przez rodzica absencji dziecka najpóźniej

    dzień wcześniej do godz. 15.00, lekcja przepada, a opłata za lekcje nie podlega zwrotowi,
  - z okazji świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy – tylko indywidualne lekcje z nauczycielem są odrabiane,
  - z powodu nieobecności nauczyciela – nauczyciel jest zobowiązany do odrobienia zajęć  lub zapewnienie zastępstwa.

 7. Płatność za zajęcia pobierana jest z góry. Opłatę za kolejny miesiąc należy dokonać do 12 dnia danego miesiąca.

 8. Opłatę miesięczną za lekcje należy przelać na konto bankowe SMR.

  Nr konta SMR: Bank Spółdzielczy w Gorzycach 04 8469 0009 0021 4218 2000 0003.

 9. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie zajęcia od następnego miesiąca zostają wstrzymane do uregulowania należności.

 10. Opłata za zajęcia dydaktyczne jest stała w danym roku szkolnym.

 11. Nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe (warsztaty), wyjazdy (na koncert) są płatne dodatkowo.

 

 

 

 

 

 

Szkoła Muzyki Rozrywkowej
ul. Radlińska 52
44-300 Wodzisław Śl.