Szkoła Muzyki Rozrywkowej

„Szkoła Muzyki Rozrywkowej SMR” z siedzibą w Wodzisławiu Śl. ul. Radlińska 52 jest placówką niepubliczną prowadzącą szkolenia z zakresu artystycznego kształcenia w kierunku jazzu i muzyki rozrywkowej.

 1. Na zajęcia w Szkole Muzyki Rozrywkowej (SMR) może uczęszczać każdy, bez limitu wieku.
 2. Program nauczania na zajęciach indywidualnych jest programem autorskim realizowanym przez nauczyciela.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć jest dokładnie określony w ofercie szkoły i wynosi 1 godzina lekcyjna – 45 minut. W każdym miesiącu nauki, poza miesiącem, w którym są ferie lub przerwy świąteczne, realizowane są 4 lekcje teorii lub harmonii i 4 lekcje indywidualne z nauczycielem danej klasy.
 4. Każdy semestr nauki zakończony jest popisem uczniów na specjalnie zorganizowanym koncercie semestralnym. Na koncercie występują uczniowie wytypowani przez nauczyciela danej klasy. Pozostali uczniowie są zobowiązani uczestniczyć w koncercie po stronie publiczności. Każdy semestr zakończony jest również popisem klasowym obowiązkowym dla każdego ucznia.
 5. W tygodniu, w którym odbywa się koncert semestralny lub popis klasowy, zajęcia są w ramach tego koncertu. Zajęcia te nie są odrabiane, a opłata miesięczna za lekcje nie ulega pomniejszeniu.
 6. Jeżeli zaplanowana lekcja nie odbędzie się: odrabianie lekcji
  - nieobecności ucznia - w razie nie zgłoszenia przez rodzica absencji dziecka najpóźniej dzień wcześniej do godz. 15.00, lekcja przepada, a opłata za lekcje nie podlega zwrotowi,
  - z okazji świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy – tylko indywidualne lekcje z nauczycielem są odrabiane, - z powodu nieobecności nauczyciela – nauczyciel zapewnienie zastępstwo. 
 7. Opłata miesięczna za zajęcia grupowe (zespoły, teoria, harmonia) jest stałym kosztem szkoły i nie podlega zwrotowi.
 8. Udział w zajęciach zespołów nie jest wliczony w miesięczną opłatę za lekcje w SMR. Dodatkowa opłata za zajęcia zespołów jest ustalana w trakcie roku szkolnego.
 9. Płatność za zajęcia pobierana jest z góry. Opłatę za kolejny miesiąc należy dokonać do 12 dnia danego miesiąca.
 10. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie zajęcia od następnego miesiąca zostają wstrzymane do uregulowania należności.
 11. Opłata za zajęcia dydaktyczne jest stała w danym roku szkolnym.
 12. Nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe (warsztaty), wyjazdy (na koncert) są płatne dodatkowo.
 13. Opłatę miesięczną za lekcje należy przelać na konto bankowe SMR. Nr konta SMR: Bank Spółdzielczy w Gorzycach 04 8469 0009 0021 4218 2000 0003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Muzyki Rozrywkowej
ul. Radlińska 52
44-300 Wodzisław Śl.